Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Wetten & uitvoering

115 wetten, uitvoeringsbesluiten en uitvoeringsregelingen

Algemene Wet Bestuursrecht
Algemene Wet Bestuursrecht
Besluit proceskosten bestuursrecht
Voorschrift Algemene Wet Bestuursrecht 1997
Algemene wet inzake rijksbelastingen
Algemene wet inzake rijksbelastingen
Uitvoeringsbesluit Algemene wet inzake rijksbelastingen 1964
Uitvoeringsregeling algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998
Auto's
Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992
Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994
Uitvoeringsregeling motorrijtuigenbelasting 1994
Burgerlijk recht
Burgerlijk Wetboek Boek 1
Burgerlijk Wetboek Boek 2
Burgerlijk Wetboek Boek 3
Burgerlijk Wetboek Boek 4
Burgerlijk Wetboek Boek 7
Burgerlijk Wetboek Boek 7A
Dividendbelasting
Wet op de Dividendbelasting 1965
Uitvoeringsbeschikking Dividendbelasting 1965
Financiering Volksverzekeringen
Wet Financiering Volksverzekeringen
Uitvoeringsregeling premieheffing Volksverzekeringen 2002
Inkomstenbelasting
Wet Inkomstenbelasting 2001
Uitvoeringsbesluit Inkomstenbelasting 2001
Uitvoeringsregeling Inkomstenbelasting 2001
Uitvoeringsregeling Willekeurige afschrijving 2001
Invoeringswet Wet Inkomstenbelasting 2001
Aanpassingsbesluit van enige uitvoeringsbesluiten (belastingherziening 2001)
Wet op de Inkomstenbelasting 1964
Internationale bijstandsverlening bij belastingheffing
Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012
Wet wederzijdse bijstand bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen
Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
Uitvoeringsregeling internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
Invordering
Invorderingswet 1990
Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990
Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990
Kostenwet invordering rijksbelastingen
Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004
Loonbelasting
Wet op de Loonbelasting 1964
Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965
Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
Uitvoeringsregeling Loonbelasting 2001
Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering
Uitvoeringsregeling Werknemersspaarregelingen en Winstdelingsregelingen
Omzetbelasting
Wet op de omzetbelasting 1968
Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968
Pensioenen
Pensioenwet
Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
Regeling voor berekening in geval van waarde-overdracht
Pensioen- en spaarfondsenwet
Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet
Regeling vaststelling regels pensioenberekening over deelnemingsjaren voor 1 mei 1995
Regeling vaststelling regels pensioenberekening bij scheiding voor 27 november 1981
Sociale Zekerheid
Algemene Kinderbijslagwet
Algemene Nabestaandenwet
Algemene Ouderdomswet
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
Besluit Wet financiering sociale verzekeringen
Inkomensbesluit volksverzekeringen en sociale voorzieningen
Invoeringswet Wet Werk en Bijstand
Regeling Wet financiering sociale zekerheid
Toeslagenwet
Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
Werkloosheidswet
Wet Arbeid en Zorg
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Wet financiering sociale verzekeringen
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Wet kinderopvang
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Wet langdurige zorg
Wet op de huurtoeslag
Wet op de zorgtoeslag
Wet op het kindgebonden budget
Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Wet Werk en Bijstand
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Ziekenfondswet
Zorgverzekeringswet
Studiefinanciering
Wet Studiefinanciering 2000
Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
Successiewet
Successiewet 1956
Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956
Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting
Uitvoeringsregeling Successiewet 1956
Vennootschapsbelasting
Wet op de Vennootschapsbelasting 1969
Vrijstellingsbesluit vennootschapsbelasting
Uitvoeringsbesluit Vennootschapsbelasting 1971
Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971
Besluit Fiscale Eenheid 2003
Uitvoeringsregeling fiscale eenheid en voorkoming dubbele belasting 2003
Besluit Beleggingsinstellingen
Voorkoming dubbele belasting
Belastingregeling voor het Koninkrijk
Besluit voorkoming dubbele belasting 2001
Uitvoeringsregeling Besluit voorkoming dubbele belasting 2001
Waardering Onroerende Zaken
Wet Waardering Onroerende Zaken
Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken
Besluit gegevensverstrekking Wet waardering onroerende zaken
Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken
Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken
Wet op Belastingen van Rechtsverkeer
Wet op Belastingen van Rechtsverkeer
Uitvoeringsbesluit Belastingen van Rechtsverkeer
Registratiewet 1970
Natuurschoonwet 1928